Kagoshima & Sakurajima, volcan depuis la merKagoshima & Sakurajima, twin set sur le ferry

Kagoshima & Sakurajima, Volcan

Kagoshima & Sakurajima, route et mer

Kagoshima & Sakurajima, Volcan Sakurajima

Kagoshima & Sakurajima, Nuage sur la ville

Kagoshima & Sakurajima, combi rose

Kagoshima & Sakurajima, entrepôts

Kagoshima & Sakurajima, restaurant typique Nora